KategooriadBrändidSeeriad

Müügitingimused

1.1. Käesolevad üldtingimused kohalduvad kõigile OÜ Dambis Eesti sõlmitavatele müügilepingutele ning on nende lahutamatuks lisaks.
1.2. Müügilepingus määratakse kindlaks müüja poolt ostjale müüdav kaup, selle kogus, hind, makseviis, üleandmise, vastuvõtmise ja kohaletoimetamise tingimused ning tähtaeg, poolte andmed ja muud tingimused, mida pooled peavad oluliseks.
1.3. Pakkumine – müüja poolt ostjale edastatud kirjalik ettepanek müügilepingu sõlmimiseks;
1.4. Müügileping – pakkumine, millele ostja on andnud aktsepti;

2. Müügilepingu sõlmimine
2.1. Müügilepingu sõlmimiseks edastab müüja ostjale pakkumise koos käesolevate üldtingimustega või viitega kodulehe aadressile, millel on üldtingimused kättesaadavad ning näidates ära pakkumise jõus olemise tähtaja.
2.2. Müügileping loetakse sõlmituks ostja poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis s.h. elektronposti vahendusel pakkumisele kinnistuse andmisel.
2.3. Ostjal on õigus 3 (kolme) päeva jooksul alates pakkumisele aktsepti andmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis edastatud avalduse alusel müügilepingust ilma sanktsioonideta taganeda.
2.4. Juhul, kui ostja soovib peale punktis 2.3. nimetud tähtaega müügilepingust taganeda on ostjal õigus seda teha üksnes juhul, kui ostja tasub müüjale ühekordse leppetrahvi suuruses 50 % (viiskümmend protsenti) müügilepingu hinnast.

3. Müüja õigused ja kohustused müügilepingu täitmisel
3.1. Müüja kohustub ostjale kauba üle andma ja tegema võimalikuks kauba omandi ülemineku ostjale müügilepingus kokkulepitud tingimustele.
3.2. Müüja kohustub ostjale kauba müügilepingus määratud viisil ja tähtajal üle andma või ostja käsutusse andmiseks valmis panema ning ostjale valmispanekust teatama. Vastavalt müügilepingus sätestatule on võimalik kauba üleandmise alljärgnevatel viisidel ja tingimustel:
3.2.1. Kaup antakse ostjale üle müüja tegevuskohas. Kui ostja tuleb kaubale kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas ise järele on müüja oma kohustuse täitnud, kui on kauba kokkulepitud kohas, ajal ja viisil valmis pannud ning sellest ostjale teatanud. Kui ostja ei ilmu kaubale järgi vähemalt 2 (kahel) korral on tegemist ostja vastuvõtuviivitusega.
3.2.2. Kaup antakse üle ostja poolt määratud asukohas. Kui kaup tuleb ostjani toimetada ostja poolt näidatud asukohta toimetab müüja kauba kas ise ostjani või kasutab selleks vastavat teenuse pakkujat. Sellisel juhul peab müüja kauba üle andma ostja valdusse ostja poolt näidatud asukohas või kui müüja kasutab kauba kohaletoimetamiseks veoteenust loetakse müüja kohustus kaup ostjale üle anda täidetuks kauba üleandmisel vedajale, kes on kohustatud kaupa saatmiskohast ostja poolt näidatud sihtkohta vedama. Kui ostja ei ilmu enda poolt määratud asukohta kauba vastuvõtmiseks vähemalt 2 (kahel) korral on tegemist ostja vastuvõtuviivitusega.
3.2.3. Kaup antakse üle ostja poolt näidatud asukohas koos paigaldusega. Kui kaup tuleb vastavalt müügilepingule toimetada kohale ostja poolt näidatud asukohta ja müüja poolt ka pigaldada, kohustub müüja toimetama kauba ostja poolt antud aadressile ja paigaldama selle. Kaup loetakse sellisel juhul üleantuks, kui pooled on koostanud vastava akti kauba üleandmise ja paigaldamise kohta.
3.3. Kauba üleandmise kulude kandmine lepitakse kokku müügilepingus.
3.4. Müüja kohustub ostjale kauba üleandmisel andma üle kauba vastuvõtmiseks, valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud dokumendid (kauba juurde kuuluvad dokumendid).
3.5. Müüja võib jätta kauba juurde kuuluva dokumendi originaali endale juhul, kui tal on selleks õigustatud huvi. Sellisel juhul peab müüja ostja nõudmisel andma ostjale dokumendi originaali asemel dokumendi ärakirja või väljavõtte.
3.6. Müüja kannab kõik asjaga seotud kulud ja koormised kuni kauba üleandmiseni või ostja vastuvõtuviivitusse sattumiseni, v.a kulud, mis on põhjustatud ostjast tulenevast asjaolust.

4. Omandiõiguse ning juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek
4.1. Kauba omandiõigus läheb ostjale üle kauba üleandmisega ostjale.
4.2. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle kauba üleandmisega. Kui kasutatakse veoteenust, läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise risk ostjale üle alates hetkest, mil kaup antakse vedajale üle (v.a tarbijamüügi puhul).Kui tegemist on kauba üleandmise ja paigaldusega läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise risk ostjale üle alates hetkest, kui kaup on ka pigaldatud.
4.3. Asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle ka ajal, mil ostja satub viivitusse selle toimingu tegemisega, millega ta asja üleandmisele peab kaasa aitama, eelkõige siis, kui ta ei võta asja vastu.
4.4. Asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ei mõjuta müüja õigus pidada kinni kauba juurde kuuluv dokument.

5. Ostja õigused ja kohustused müügilepingu täitmisel
5.1. Ostja kohustub müüjale tasuma kauba müügihinna vastavalt müügilepingus sätestatule. Juhul, kui müügilepingus ei ole sätestatud teisiti on ostja kohustatud tasuma kauba eest 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmisest.
5.2. Ostja kohustub müüjalt kauba müügilepingus määratud kohas ja tähtajal vastu võtma ning viivitamatult üle vaatama. Ostja on kohustatud esitama kõik prtensioonid kauba kohta müüjale hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldvas vormis. Kui ostja ei teavita müüjat 3 (kolme) päeva jooksul alates kauba saamisest võimalikest pretensioonidest, minetab ostja õiguse kauba puudustele hiljem tugineda ning vastavaid õiguskaitsevahendeid kasutada. Kui müügilepingus on ette nähtud asja vedamine, peab ostja asja üle vaatama koheselt asja jõudmisel sihtkohta.
5.3. Kui müüdud asi tuleb ostja müügilepingu sõlmimise järgsel soovil saata mujale kui müügilepingus märgitud üelandmise koht, kannab sellega seotud täiendavad kulud ostja.

6. Täitmisega viivitamine
6.1. Kui ostja viivitab müügihinna tasumisega üle kokkulepitud tähtaja, on müüjal õigus nõuda viivist, mille suuruseks on 0,2 (null koma kaks) % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Juhul, kui ostja teeb makes, millest ei jätku kõigi sissenõutavaks muutuvate kohustuste täitmiseks loetakse esmalt laekunud summa võla sissenõudekulude katteks, seejärel kahju katteks, seejärel leppetrahvi katteks, seejärel viivise katteks, seejärel intressi katteks ja seejärel põhikohustuse katteks.

7. Teadete ja kaebuste edastamine
7.1. Müügilepinguga seotud teated edastatakse e-kirja teel poole müügilepingus märgitud e-postiaadressile.
7.2. E-kirja teel edastatud teated loetakse kättetoimetatuks alates teate edastamisele järgnevast tööpäevast.
7.3. Lepingust taganemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis ja digitaalselt allkirjastatud.

8. Garantii
8.1. Müüja vastutab kaubal ilmnenud konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade eest, mis ilmnevad 2 (kahe) aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale.
8.2. Nõue garantii rakendamiseks tuleb müüjale esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega kaubal esineva puudus(t)e kohta ning lisades fotomaterjali puuduste kohta.
8.3. Müüja ei vastuta kaubal esinevate puuduste eest:
8.3.1. mis on põhjustatud kauba juhuslikust või tahtlikust vigastamisest ostja poolt;
8.3.2. mis on põhjustatud kauba kasutusjuhendi eiramisest ostja poolt;
8.3.3. juhul, kui kauba detailidel olevad seerianumbrid, kontrollkleebised või muud garantiitõkendid on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
8.3.4. mis on tekkinud tavapärase kulumise tulemusena kauba kasutamisel.
8.4. Kui ei ole tegemist garantiijuhtumiga, siis kaebuse esitamise õigus kaubale ei laiene. Sellisel juhul koostatakse ostjale koostöös müüjaga (või kauba tootjaga) hinnapakkumine kauba parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on ostja kohustatud tasuma käsitlustasu kaubal esineva võimaliku vea tuvastamise ja parandamiseks või asendamiseks vajaliku veo korraldamise eest. Sõltuvalt kaubast jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot, millele lisandub müüja poolt kantud veokulu.
8.5. Eriarvamuste korral on müüja kohustatud kaubal esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (müüja valitud ekspert) kuue kuu jooksul alates kauba müüjale tagastamise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud ostja süüst, siis hüvitab ekspertiisi kulud ostja.
8.6. Kui kaebuse aluseks oleva kauba parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis on müüjal õigus asendada kaup samaväärse kaubaga.

9. Isikuandmete töötlemine
9.1. Klient annab käesolevaga müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Tellimuse esitamisel ja lepingueelsete läbirääkimiste tulemusena müüjale ostja poolt avaldatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks ja toodete pakkumiseks ostjale. Ostja nõustub oma kontaktandmete kasutamisega müüjapoolsete pakkumiste saamiseks. Ostjal on igal ajal õigus esitada taotlus pakkumiste saatmise lõpetamiseks ja/või kontaktandmete kustutamiseks andmebaasist.
9.3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed ostja tellimuse kohta – ostja esindaja isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, makseviis ja müügipakkumiste saatmisega nõustumine.
9.4. Isikuandmeid töötleb müüja.
9.5. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks ostjale, edastatakse veoteenust osutavale ettevõttele ja/või, kui tegemist on paigaldusega, siis ka paigaldusteenust pakkuvale ettevõttele.
9.6. Ostja annab müüjale nõusoleku saata reklaammaterjale ja müügipakkumisi tellimuse esitamisel esitatud e-posti aadressil juhul, kui ostja on avaldanud tellimuse esitamisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas). Ostjal on õigus hiljem taoline nõusolek tagasi võtta esitades vastavasisulise e-kirja e-postiaadressile info@dambis.ee

10. Lõppsätted
10.1. Üldtingimuste ja müügilepingu tingimuste vastuolu korral lähtutakse müügilepingu tingimustest.
10.2. Müügilepingut ja üldtingimusi võib muuta üksnes kirjalikus vormis.
10.3. Üldtingimustele ja müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
10.4. Müügilepinguga seotud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.