KategorijasZīmoliSeeriad

Pārdošanas nosacījumi

1.1. Šie vispārīgie nosacījumi attiecas uz visiem OÜ “Dambis Eesti” noslēgtajiem pārdošanas līgumiem un ir to neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Pārdošanas līgumā tiek norādītas preces, kuras pārdevējs pārdod pircējam, to daudzums, cena, apmaksas veids, nodošanas, pieņemšanas un piegādes nosacījumi, kā arī termiņš, pušu informācija un citi nosacījumi, kurus puses uzskata par svarīgiem.
1.3. Piedāvājums – rakstisks piedāvājums pārdošanas līguma noslēgšanai, ko pārdevējs nosūta pircējam;
1.4. Pārdošanas līgums – piedāvājums, kuram pircējs ir devis piekrišanu;

2. Pārdošanas līguma noslēgšana
2.1. Lai noslēgtu pārdošanas līgumu, pārdevējs nosūta pircējam piedāvājumu kopā ar šiem vispārīgajiem nosacījumiem vai saiti uz Mājaslapu, kurā ir pieejami šie vispārīgie nosacījumi, un norāda piedāvājuma derīguma termiņu.
2.2. Tiek uzskatīts, ka pircējs ir noslēdzis pārdošanas līgumu, ja tas darīts veidā, ko var atveidot rakstiski, tajā skaitā, apstiprinot piedāvājumu ar e-pasta starpniecību.
2.3. Pircējam ir tiesības bez sankcijām atkāpties no pārdošanas līguma 3 (trīs) dienu laikā no piedāvājuma pieņemšanas, pamatojoties uz iesniegumu, kas iesniegts veidā, ko var atveidot rakstiski.
2.4. Ja pircējs vēlas atkāpties no pārdošanas līguma pēc 2.3. punktā noteiktā termiņa, pircējam ir tiesības to darīt tikai gadījumā, ja pircējs samaksā pārdevējam vienreizēju līgumsodu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pārdošanas līguma cenas.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi, izpildot pārdošanas līgumu
3.1. Pārdevējs apņemas nodot preces pircējam un nodrošināt preču īpašumtiesību pāreju pircējam saskaņā ar pārdošanas līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
3.2. Pārdevējs apņemas nodot preces pircējam pārdošanas līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, vai arī sagatavot tās nodošanai pircējam un par to paziņot pircējam. Saskaņā ar pārdošanas līguma noteikumiem preces ir iespējams nodot šādos veidos un uz šādiem nosacījumiem:
3.2.1. Preces tiek nodotas pircējam pārdevēja darbības vietā. Ja pircējs pats ierodas pēc precēm norunātajā laikā un vietā, pārdevējs savu pienākumu ir izpildījis tad, kad viņš preces ir sagatavojis norunātajā vietā, laikā un veidā un par to paziņojis pircējam. Ja pircējs neierodas pēc precēm vismaz 2 (divas) reizes, tad tas uzskatāms par pircēja nokavējumu pieņemt preces.
3.2.2. Preces tiek piegādātas pircēja norādītajā vietā. Ja preces pircējam ir jāpiegādā pircēja norādītajā vietā, tad pārdevējs piegādā pircējam preces vai nu pats, vai arī izmanto atbilstošu pakalpojuma sniedzēju. Šādā gadījumā pārdevējam prece pircējam jānodod pircēja norādītajā vietā vai, ja pārdevējs preces piegādei izmanto transporta pakalpojumu, pārdevēja pienākums nodot preci pircējam tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota pārvadātājam, kura pienākums ir nogādāt preci no nosūtīšanas vietas līdz pircēja norādītajam galamērķim. Ja pircējs neierodas pēc precēm sevis norādītajā preču pieņemšanas vietā vismaz 2 (divas) reizes, tad tas uzskatāms par pircēja nokavējumu pieņemt preces.
3.2.3. Preces tiek piegādātas pircēja norādītajā vietā kopā ar uzstādīšanu. Ja saskaņā ar pārdošanas līgumu prece ir jānogādā pircēja norādītajā vietā un pārdevējam tā ir arī jāuzstāda, tad pārdevējs apņemas piegādāt preci uz pircēja norādīto adresi, kā arī to uzstādīt. Šajā gadījumā prece uzskatāma par piegādātu tad, kad puses ir sastādījušas attiecīgu aktu par preces nodošanu un uzstādīšanu.
3.3. Preču piegādes izmaksu segšana tiek norunāta pārdošanas līgumā.
3.4. Pārdevējs, nododot preci pircējam, apņemas nodot preces saņemšanai, valdīšanai, lietošanai un izmantošanai nepieciešamos dokumentus (preces pavaddokumentus).
3.5. Pārdevējs var paturēt ar preci saistītā dokumenta oriģinālu, ja tas saistīts ar viņa leģitīmajām interesēm. Šajā gadījumā pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam dokumenta oriģināla vietā ir jānodod pircējam dokumenta kopija vai izraksts.
3.6. Pārdevējs sedz visas ar preci saistītās izmaksas un apgrūtinājumus līdz preces nodošanai vai līdz brīdim, kad iestājies pircēja nokavējums pieņemt preci, izņemot izmaksas, kas radušās apstākļu dēļ, kas atkarīgi no pircēja.

4. Īpašumtiesību nodošana un nejauša zaudējuma un bojājuma risks
4.1. Īpašumtiesības uz preci pāriet pircējam ar preces nodošanu pircējam.
4.2. Preču nejaušas iznīcināšanas un bojājumu risks pāriet pircējam līdz ar preces nodošanu. Ja tiek izmantots transporta pakalpojums, preces nejaušas iznīcināšanas un bojājumu risks pāriet pircējam no brīža, kad prece tiek nodota pārvadātājam (izņemot gadījumā, ja līgums noslēgts ar patērētāju). Ja preces tiek piegādātas ar uzstādīšanu, tad preču nejaušas iznīcināšanas un bojājumu risks pāriet pircējam no brīža, kad preces ir uzstādītas.
4.3. Preces nejaušas iznīcināšanas un bojājuma risks pāriet pircējam arī tad, kad pircējs ir kavējies ar darbībām, kas nepieciešamas, lai veicinātu preces piegādi, jo īpaši, ja viņš preci nepieņem.
4.4. Preces nejaušas iznīcināšanas un bojājumu riska pāreju neietekmē pārdevēja tiesības paturēt ar preci saistītus dokumentus.

5. Pircēja tiesības un pienākumi pirkuma līguma izpildē
5.1. Pircējs apņemas samaksāt pārdevējam preces pārdošanas cenu saskaņā ar pārdošanas līguma noteikumiem. Ja pirkuma līgumā nav noteikts citādi, pircēja pienākums ir samaksāt par preci 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas.
5.2. Pircējs apņemas saņemt preces no pārdevēja pārdošanas līgumā noteiktajā vietā un laikā un nekavējoties tās apskatīt. Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā iesniegt pārdevējam par precēm visas pretenzijas veidā, ko var atveidot rakstiski. Ja pircējs 3 (trīs) dienu laikā pēc preces saņemšanas nepaziņo pārdevējam par iespējamām pretenzijām, pircējs zaudē tiesības vēlāk atsaukties uz preces trūkumiem un izmantot atbilstošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Ja pārdošanas līgumā ir paredzēta preces transportēšana, pircējam prece ir jāapskata nekavējoties pēc tās nonākšanas galamērķī.
5.3. Ja pārdotā prece pēc pircēja pieprasījuma pēc pārdošanas līguma noslēgšanas ir jānosūta uz citu vietu, kas atšķiras no pārdošanas līgumā norādītās piegādes vietas, ar to saistītās papildu izmaksas sedz pircējs.

6. Kavēšanās ar izpildi
6.1. Ja pircējs kavē pārdošanas cenas samaksu, pārsniedzot norunāto termiņu, pārdevējam ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus 0,2 (nulle, komats, divu) % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Gadījumā, ja pircējs veic maksājumu, kas nav pietiekams, lai izpildītu visas saistības, kurām iestājies termiņš, ar saņemto summu vispirms tiek dzēsti parāda piedziņas izdevumi, pēc tam zaudējumu atlīdzība, pēc tam līgumsods, pēc tam kavējuma procenti, pēc tam procenti un tad pamatsaistības.

7. Paziņojumu un sūdzību iesniegšana
7.1. Paziņojumi, kas saistīti ar pārdošanas līgumu, tiek nosūtīti pa e-pastu uz pārdošanas līgumā norādīto puses e-pasta adresi.
7.2. Pa e-pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem no nākamās darba dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas.
7.3. Iesniegumiem par atkāpšanos no līguma un prasībām, kas tiek iesniegtas otrai pusei līguma pārkāpšanas gadījumā, jābūt noformētām rakstiskā veidā un elektroniski parakstītām.

8. Garantija
8.1. Pārdevējs ir atbildīgs par preces konstrukcijas, ražošanas un materiālu defektiem, kas atklājas 2 (divu) gadu laikā no preces nodošanas pircējam.
8.2. Lai īstenotu garantiju, pretenzija jāiesniedz pārdevējam igauņu valodā ar pēc iespējas saprotamāku preces defekta(-u) aprakstu, pievienojot fotomateriālu par defektiem.
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem:
8.3.1. kas radušies, pircējam nejauši vai tīši bojājot preci;
8.3.2. kas radušies, pircējam neievērojot preces lietošanas pamācību;
8.3.3. ja precei ir bojāti, mainīti vai noņemti sērijas numuri, kontroles uzlīmes vai kāds cits garantijas drošības līdzeklis;
8.3.4. kas radušies normāla nolietojuma rezultātā, lietojot preci.
8.4. Ja darīšana nav ar garantijas gadījumu, uz preci neattiecas tiesības iesniegt sūdzību. Šādā gadījumā pircējam sadarbībā ar pārdevēju (vai preces ražotāju) tiks sagatavots cenas piedāvājums preces remontam vai nomaiņai par maksu. Ja pircējs atsakās no cenas piedāvājuma, tam ir pienākums samaksāt maksu par preces iespējamā bojājuma konstatēšanu un transporta organizēšanu, kas nepieciešams remonta vai preces apmaiņas nodrošināšanai. Atkarībā no preces šī maksa var būt no 50 līdz 150 eiro, kam papildus tiek pieskaitītas pārdevēja veiktās piegādes izmaksas.
8.5. Domstarpību gadījumā pārdevējam ir pienākums sešu mēnešu laikā no dienas, kad prece atgriezta pārdevējam, veikt ekspertīzi (pie pārdevēja izvēlēta eksperta), lai noskaidrotu preces defekta cēloņus. Ja ekspertīzes rezultātā izrādījies, ka defekts radies pircēja vainas dēļ, pircējs atlīdzina ekspertīzes izdevumus.
8.6. Ja preces, par kuru iesniegta sūdzība, remonts izrādās neiespējams vai preces ražošana ir pārtraukta, pārdevējam ir tiesības aizstāt preci ar līdzvērtīgu preci.

9. Personas datu apstrāde
9.1. Ar šo klients dod pārdevējam piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
9.2. Dati, kurus pircējs atklājis pārdevējam, iesniedzot pasūtījumu, un pirms līguma noslēgšanas vesto sarunu rezultātā, tiek ievadīti klientu reģistrā un tiek izmantoti pārdošanas līguma izpildei un preču piedāvāšanai pircējam. Pircējs piekrīt savas kontaktinformācijas izmantošanai piedāvājumu saņemšanai no pārdevēja. Pircējam jebkurā laikā ir tiesības iesniegt pieteikumu piedāvājumu sūtīšanas pārtraukšanai un/vai kontaktinformācijas dzēšanai no datubāzes.
9.3. Reģistrējamie personas dati ietver informāciju par pircēja pasūtījumu – pircēja pārstāvja personas kodu, uzvārdu, vārdu(-iem), ielu, māju, dzīvokļa numuru, apdzīvoto vietu vai pilsētu, pasta indeksu, tālruņa numuru, adresi, maksājuma veidu un piekrišanu pārdošanas piedāvājumu saņemšanai.
9.4. Personas datus apstrādā pārdevējs.
9.5. Pircēja personas dati, kas nepieciešami preces piegādei pircējam, tiek nosūtīti uzņēmumam, kas sniedz transporta pakalpojumu, un/vai uzstādīšanas gadījumā – arī uzņēmumam, kas sniedz uzstādīšanas pakalpojumu.
9.6. Pircējs dod pārdevējam piekrišanu sūtīt reklāmas materiālus un pārdošanas piedāvājumus uz pasūtījuma veikšanas laikā norādīto e-pasta adresi, ja pircējs, iesniedzot pasūtījumu, ir izteicis vēlmi saņemt šādus paziņojumus (ar ķeksīti attiecīgajā logā). Pircējam ir tiesības vēlāk atsaukt šādu piekrišanu, nosūtot atbilstoša satura vēstuli uz e-pasta adresi: info@dambis.ee

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Ja pastāv pretrunas starp vispārīgo nosacījumu un pārdošanas līguma noteikumiem, tiek piemēroti pārdošanas līguma noteikumi.
10.2. Pārdošanas līgumu un vispārīgos nosacījumus drīkst grozīt tikai rakstiskā veidā.
10.3. Attiecībā uz vispārīgajiem nosacījumiem un pārdošanas līgumu tiek piemēroti Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
10.4. Ar pārdošanas līgumu saistītās nesaskaņas un strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja no līguma izrietošos strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad strīds tiek risināts Harju apriņķa tiesā.